كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
مسئول آموزش
دانشگاه پیام نور واحد دورود
نام و نام خانوادگی : عزت اله جودکی
تحصیلات :کارشناسی حقوق

سوابق:
مسئول امور فرهنگی و دانشجویی - امور وام و کارپرداز در واحد ازنا
مسئول آموزش وفناوری اطلاعات در واحد دورود


اعضاء:
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 مریم صلواتی کارشناس فارغ التحصیلان
2 نسیبه پدرامی کارشناس آموزش