گزارش تصویری
چهارشنبه 19 مهر 1396 نخستین همایش ملی زبان های بومی زاگرس (با تأکید بر زاگرس میانه)
عکاس: بهزاد ولی زاده
دانشگاه پیام نور لرستان ، خرم آباد، اردیبهشت 1395
01   
1396/7/19 چهارشنبه
03   
1396/7/19 چهارشنبه
04   
1396/7/19 چهارشنبه
05   
1396/7/19 چهارشنبه

02   
1396/7/19 چهارشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر