اطلاعیه ها
ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه
شنبه 18 آذر 1396 ریاست دانشگاه پیام نور واحد دورود اقدام ترامپ را محکوم کرد
تصمیم  نابخردانه ترامپ نقض آشکار حقوق مظلوم فلسطین
وقطعنامه های بین المللی است.بدون تردید  را
مقاومت با قدرت و قوت بیشتری ادامه خواهد یافت و قدس شریف
در پرتو این ایستادگی ها به زودی آزاد خواهد شد.
ریاست دانشگاه پیام نور واحد دورود بر وحدت هرچه بیشتر ملت ایران به ویژه 
 دانشجویان در همراهی ملت مظلوم فلسطین
تاکید کردند وبیان داشتند آزادی قدس شریف هدف نهایی مسلمین جهان خواهد بود موسوی تمسک
به اوامر الهی
و پیروی از دستورات رهبری را وظایف اصلی دانشجویان دانستند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر