كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
ابراهیمی
کارشناس امور فرهنگی
دانشگاه پیام نور واحد دورود
نام و نام خانوادگی : سهراب ابراهیمی
تحصیلات : دانشجویی دکترا ادبیات غنایی


سوابق :
ریاست دانشگاه پیام نور واحد دورود از تاریخ 87/12/26 تا 91/2/21
مدیر حوزه طرح و برنامه دانشگاه پیام نور استان لرستان از تاریخ 91/3/1 تا 95/4/31
کارشناس فرهنگی دانشجویی دانشگاه پیام نور دورود از تاریخ 95/5/1



اعضاء :


ردیف نام ونام خانوادگی سمت
1 میرزا علیزاده امور دانشجویی
2 مرتضی عبدالهی امور فرهنگی
3 میرزا علیزاده وام دانشجویی