كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
رسول ترابی
مسئول حوزه ریاست وروابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد دورود

نام ونام خانوادگی :رسول ترابی

تحصیلات :فوق دیپلم  حسابداری

سوابق کاری :

1- مسئول  روابط عمومی دانشگاه پیام نور دورود

2-مسئول انبار دانشگاه پیام نور دورود