كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
علیزاده
کارشناس پژوهش
دانشگاه پیام نور واحد دورود
نام ونام خانوادگی : میرزا علیزاده

تحصیلات :کارشناسی ارشد فلسفه وحکمت اسلامی

سوابق کاری :

کارشناس آموزش  دانشگاه پیام نور واحد دلفان به مدت یک سال
مدیر آموزش دانشگاه پیام نور واحد دلفان به مدت 3 سال
مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور دورود به مدت یک سال
مدیر آموزش دانشگاه پیام نور دورود به مدت 3 سال 
مسئول  امور دانشجویی وکارشناس صندوق رفاه  و کارشناس پژوهش به مدت یک سال